ALGEMENE VOORWAARDEN

VOETBALSCHOOL “GO SOCCER SCHOOLS” KvK-nummer: 72376538.

ARTIKEL 1: Toepasselijkheid

1.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en activiteiten van GO SOCCER SCHOOLS en op alle door GO SOCCER SCHOOLS aangegane schriftelijke overeenkomsten, al dan niet via digitale inschrijfformulieren.

1.2: Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “deelnemer (s)” moet worden verstaan elk deelnemend kind. Onder “deelnemer (s)” wordt ook verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon (ouders/verzorgers) die in een contractuele relatie met GO SOCCER SCHOOLS staat.

1.3: Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen schriftelijk worden afgeweken.

1.4: Indien de deelnemer naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van die deelnemer niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de deelnemer niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden. Dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de deelnemer doet aan het voorgaande niet af.

1.5: Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 2: Aanmelding en Inschrijving

2.1: Aanmelding voor deelname aan de cursus of activiteiten van GO SOCCER SCHOOLS dient te geschieden door het inzenden van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.

2.2: Met inzending van het inschrijfformulier bevestigt de inschrijver dat hij/zij zich heeft opgegeven voor deelname aan de aangegeven cursus of activiteit van GO SOCCER SCHOOLS. Inschrijving verplicht tot betaling van het corresponderende inschrijfgeld.

2.3: De inschrijvingen worden door GO SOCCER SCHOOLS geregistreerd op volgorde van ontvangst.

2.4: Indien de inschrijving voor een bepaalde cursus of activiteit vol is (NB: in sommige gevallen geldt een maximaal aantal deelnemers), zal GO SOCCER SCHOOLS dit zo spoedig mogelijk aan de inschrijver aangeven. GO SOCCER SCHOOLS zal daarbij tevens vermelden of het mogelijk is om de cursus of activiteit op een andere dag of op een andere locatie te volgen.

2.5: Bij een te gering aantal deelnemers voor de cursus of activiteit op de desbetreffende locatie kan de cursus of activiteit uitgesteld of geannuleerd worden. De deelnemers die zich hiervoor hebben aangemeld ontvangen daarvan van bericht van GO SOCCER SCHOOLS. GO SOCCER SCHOOLS zal daarbij tevens vermelden of het mogelijk is om de cursus of activiteit op een andere

ARTIKEL 3: Betalingsvoorwaarden – Procedure

3.1: GO SOCCER SCHOOLS hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na verzending van de factuur. De deelnemer dient de factuur voor aanvang van de cursus of activiteit te betalen, ook als de betalingstermijn nog niet is verstreken. Bij niet tijdige of geheel uitblijven van de betaling kan er niet aan de cursussen of activiteiten worden deelgenomen.

3.2: De deelnemersbijdrage dient te worden overgemaakt op rekeningnummer van GO SOCCER SCHOOLS NL96 INGB 0008 6010 28, onder vermelding van de naam van het deelnemende kind en het factuurnummer. Zodra de betaling is ontvangen is deelname gegarandeerd.

3.3: Verzoeken tot het treffen van een betalingsregeling dienen per email bij GO SOCCER SCHOOLS te worden ingediend. Deze zullen door GO SOCCER SCHOOLS nader bekeken en beoordeeld worden. GO SOCCER SCHOOLS is nimmer verplicht een dergelijk verzoek te accepteren.

ARTIKEL 4: Afmelding en Administratiekosten

4.1: Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de deelnemer zich definitief ingeschreven voor deelname aan de cursus of activiteit waarvoor hij/ zij zich heeft opgegeven.

4.2: In geval van ziekte of afwezigheid dient de deelnemer/(ouder(s)/verzorger(s) zich vooraf af te melden bij GO SOCCER SCHOOLS. Ziekte geeft geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.

4.3: Als een cursus bestaat uit 10 of meer trainingen, heeft elke deelnemer bij het missen van één of meer training(en) recht op 1 inhaaltraining aan het eind van de cursus. Deelname aan een inhaaltraining is uitsluitend mogelijk als de deelnemer zich tijdig voor een training heeft afgemeld (zie 4.2)

4.4: De cursusdagen gaan in principe altijd door, maar GO SOCCER SCHOOLS behoudt het recht om in geval van overmacht harerzijds een cursusdag te laten vervallen. GO SOCCER SCHOOLS zal de deelnemer daarvan op de hoogte brengen en haar uiterste best doen die cursusdag later in te halen.

4.5: Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus of activiteit is de deelnemer € 25,- annuleringskosten verschuldigd. Wij zullen dit zo mogelijk verrekenen met de reeds betaalde deelnemerskosten en zullen het restant van het betaalde terugstorten. Annulering na aanvang van de cursus of activiteit geeft geen recht op teruggave van reeds betaalde inschrijfgelden.

ARTIKEL 5: Aansprakelijkheid en gedrag

5.1: Deelname aan de cursus is geheel vrijblijvend en geschiedt op eigen initiatief.

5.2: GO SOCCER SCHOOLS is niet aansprakelijk voor verlies/diefstal van goederen toebehorend aan de deelnemer, dan wel immateriële schade en/of blessures bij de deelnemer, ontstaan tijdens de cursus of activiteit.

5.3: GO SOCCER SCHOOLS is te gast bij de diverse voetbalverenigingen. De deelnemers dienen zich voorafgaand, tijdens en na de cursus of activiteit altijd correct te gedragen en de aanwijzingen van de trainer op te volgen, zowel binnen als buiten het veld.

5.4: GO SOCCER SCHOOLS verzoekt de deelnemer op tijd aanwezig te zijn. Bij te laat verschijnen voor de cursus of activiteit kan de deelnemer door GO SOCCER SCHOOLS geweigerd worden.

5.5: Indien een deelnemer zicht niet correct gedraagt, ontvangt hij/zij daarvoor een schriftelijke waarschuwing van GO SOCCER SCHOOLS. Verbetert daarop het gedrag van de deelnemer niet dan zal GO SOCCER SCHOOLS met de deelnemer en zijn ouders in gesprek gaan. Leidt dat ook niet tot verbetering van zijn/haar gedrag dan is GO SOCCER SCHOOLS gerechtigd de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan de cursus of activiteit, zonder restitutie van de reeds betaalde inschrijfgelden.

ARTIKEL 6: Kleding

6.1: Deelnemers ontvangen een kledingpakket uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst door GO SOCCER SCHOOLS van het inschrijfgeld. Deze kleding wordt daarmee eigendom van de deelnemer. De kleding kan niet worden geruild.

6.2: Tijdens de cursus of activiteit is de deelnemer te allen tijde verplicht de door GO SOCCER SCHOOLS voorgeschreven kleding te dragen.

6.3: Het dragen van geschikt schoeisel en scheenbeschermers tijdens de cursus of activiteit is eveneens verplicht.

ARTIKEL 7: Trainers

7.1: De trainers zijn zelf opgeleide trainers door GO SOCCER SCHOOLS dan wel door de KNVB.

7.2: Een trainer kan te allen tijde door GO SOCCER SCHOOLS worden vervangen door een andere trainer.

ARTIKEL 8: Klachten

8.1: Indien er klachten zijn naar aanleiding van de uitvoering van en deelname aan de trainingen dient een deelnemer binnen een week na constatering ervan te richten aan: info@gosoccerschools.nl. Klachten die dateren van meer dan één week na constatering worden niet in behandeling genomen.

ARTIKEL 9: Disclaimer

9.1: GO SOCCER SCHOOLS en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaan door het volgen van de cursussen of activiteiten van GO SOCCER SCHOOLS of door toepassing van de behandelde oefenstof.

9.2: GO SOCCER SCHOOLS bepaalt uiteindelijk zelf welke aanmeldingen zij accepteert of niet. GO SOCCER SCHOOLS kan iemand die zich aanmeldt zonder opgaaf van reden weigeren.

9.3: De inhoud van de algemene voorwaarden zijn te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Alle geschillen van welke aard dan ook verband houdende met en/ of voortvloeiende uit door GO SOCCER SCHOOLS aangegane overeenkomsten en door GO SOCCER SCHOOLS verrichte diensten worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Voetbalschool Go Soccer Schools, gevestigd te Rotterdam (NL), KvK-nummer: 72376538.