Privacyverklaring Go Soccer Schools

Go Soccer Schools is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Gwendell Orcadio is de Functionaris Gegevensbescherming van Go Soccer Schools. Voor vragen over privacy kunt u contact opnemen via privacy@gosoccerschools.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Go Soccer Schools verwerkt persoonsgegevens van degenen die gebruik maken van onze diensten. Voor de leesbaarheid gebruiken wij “ouder” als wij ouder(s) en/of verzorger(s) bedoelen, en “speler” als wij speler(s) en/of speelster(s) bedoelen.

DoelWelke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijnDerden aan wie wij persoonsgegevens verstrekken
Administratie en afhandeling van inschrijving en betalingen– Voor- en achternaam ouder en speler
– Adresgegevens ouder en speler
– Geslacht en geboortedatum speler
– Naam en team van club waar speler lid is
– Kledingmaten speler
Uitvoering van de overeenkomstTot maximaal 2 jaar na einde van de overeenkomst, daarna 7 jaar in de financiële administratie.
Accountant en belastingdienst
Bellen of berichten versturen via social media en e-mail als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren– Telefoonnummer ouder en speler
– E-mailadres ouder en speler
Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomstNiet van toepassing
Maken promotie-materiaal (flyers/social media) voor Go Soccer SchoolsFoto’s en video-opnames tijdens trainingen en activiteitenToestemmingGrafische vormgever

Als de speler jonger is dan 16 jaar betreffen de hierboven genoemde persoonsgegevens “gevoelige informatie”. Voor het verwerken van deze gegevens geeft de ouder bij inschrijving schriftelijke toestemming. Go Soccer Schools verstrekt geen persoonsgegevens aan andere derde partijen dan in de tabel hierboven opgenomen, behalve als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Go Soccer Schools en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@gosoccerschools.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Go Soccer Schools wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Go Soccer Schools neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@gosoccerschools.nl.